مربیان

مربیان مجرب

محمد عقیقی
دکترای مدیریت بازرگانی
رضا حمصی
دکترای کسب و کار
احمد رضا تولیت
دکترای کسب و کار
مهدیه لاجوردی
دکترای کسب و کار